ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΥΣΙΔΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αναθεωρήσεις

Ανανέωση Ειδικής Άδειας Ταξί

Προϋποθέσεις
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:
α) Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο ή σε φορείς δημοσίου τομέα όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 Ν. 1256/82, όπως ισχύει.
β) Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.
γ) Να μην παίρνει σύνταξη από κανένα Ασφαλιστικό Ταμείο, ούτε από το Δημόσιο.
δ) Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου Ταξί.
ε) Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν ως επαγγελματική.
στ) Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 14 του Π.Δ. 243/1987, Π.Δ. 244/1987 και Π.Δ. 348/1997 σε συνδυασμό με του άρθρου 17 του Ν.3109/2003. Το κώλυμα παύει να υπάρχει αν η εκτέλεση της ποινής, που επιβλήθηκε ανεστάλη ή αν ο καταδικασθείς απολύθηκε υπό όρων ή αν παρήλθε δεκαετία από την έκτιση της επιβληθείσας ποινής ή αν χαρίστηκε η ποινή ή ήρθησαν οι κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινής που έχει επιβληθεί και εκτιθεί.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο - με την υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων (α),(β), (γ) και (δ))
Επίδειξη ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας και κατάθεση απλής φωτοτυπίας της άδειας
Γραμμάτιο είσπραξης δημοσίου ταμείου 30 € ή 150 €* (παρατηρήσεις) σε διπλότυπο
Προσκόμιση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
Απλή φωτοτυπία ειδικής άδειας οδήγησης

Παρατηρήσεις
Σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη λήξη της ειδικής άδειας, ο αιτών καταβάλει το πενταπλάσιο του παραβόλου που υποβάλλεται για την απόκτησή της. ***Επιπρόσθετα, απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία και δεν χρειάζεται να προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο.


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού